Personvern m.m.

Behandling av personopplysninger i Webmegling Technology AS

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

All behandling av personopplysninger i Webmegling Technology kjeden, med tilknyttede selskaper, følger gjeldende personvernregelverk til enhver tid, herunder de krav som følger av GDPR og personopplysningsloven.

Vi tar personvern på alvor.

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Webmegling Technology AS ved Pål Anders Kårstad. Kontaktinformasjonen til Kårstad er:

Adresse: Webmegling AS, Vikja 6977 Bygstad

E-post: paal@webmegling.no

Telefon: 91 90 93 15

3. Behandling av personopplysninger

Innledningsvis understrekes at det er frivillig å avgi personopplysninger til oss. Dersom vi skal kunne betjene deg på best mulig måte som kunde eller bruker av våre tjenester har vi imidlertid behov for å innhente og lagre nærmere opplysninger om deg.

Når du bruker nettsidene våre, eksempelvis ved utfylling av informasjon i vår nettleser eller i våre applikasjoner vil vi behandle personopplysninger om deg.

Når du er kunde hos oss som selger, kjøper eller interessent vil vi også behandle personopplysninger om deg. Dette kan være nødvendig i henhold til lov eller forskrift eller for å overholde vår avtale med deg..

Vi vil ved innhenting, registrering og behandling av personopplysninger følge opp deg som kunde og bruker på en best mulig måte.

Det overordnede formålet med innsamlingen er å kunne tilby deg de tjenester du har tilkjennegitt ønske om hos oss, herunder kjøp eller salg, eller gjennom uforpliktende bruk av våre nettsider.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Webmegling-kjeden behandler personopplysninger til følgende formål:

  • oppfylle avtaler med kunder, herunder ved formidling av boliger
  • markedsføring av boliger og håndtere henvendelser knyttet til slik markedsføring
  • samle informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester for å utvikle våre tjenester og produkter
  • markedsføring av våre tjenester
  • tjenesteleveranse til våre brukere og kunder
  • interne kontrolltiltak
  • rekruttering av medarbeidere

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter nedenfor.

4. Behandlingsgrunnlag

Det er ulike rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger. Det beror på omstendighetene i ulike tilfeller hvilker behandlingsgrunnlag som er aktuelle. De aktuelle konkrete behadlingsgrunnlag vil kunne være følgende:

4.1 Det er nødvendig for å oppfylle en inngått avtale med deg

Vi behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til inngått avtale med deg som kunde dersom du er eller har vært kunde hos oss eller tilknyttede selskaper i Webmegling-kjeden. For å oppfylle våre avtaleplikter kan det etter omstendighetene være nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger. Det kan for eksempel være behov for å ha kontaktinformasjon om deg slik at du som kunde kan kontaktes når dette er nødvendig.

4.2 Vi har en berettiget interesse i behandlingen

Vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og brukere, samt lagre visse opplysninger i forbindelse med levering av våre forespurte tjenester og ved besøk på våre nettsider. Vi vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der du uttrykkelig har sagt nei til å bli kontaktet av oss, eller hvor dette vil kunne gå på bekostning av dine rimelige interesser eller grunnleggende rettigheter.

Vi har også vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å kartlegge din nettaktivitet og bruk av våre elektroniske tjenester, blant annet for å kunne tilpasse nettsidene til våre brukere. Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden jevnlig.

4.3 Det er nødvendig for å overholde lovbestemte plikter

Vi er lovpålagt å samle inn og lagre visse personopplysninger i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av ditt kundeforhold. Eksempelvis må vi utføre lovpålagt kundekontroll, undersøkelse og rapportering etter hvitvaskingsloven med forskrifter i forbindelse med leveranse av eiendomsmeglertjenester, samt innhente informasjon etter lov om eiendomsmegling med forskrifter.

4.4 Ditt samtykke

I noen tilfeller vil vi ønske å behandle personopplysninger utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor. Vi vil i så fall ikke behandle dine personopplysninger med mindre vi har fått et uttrykkelig samtykke fra deg.

Dette gjelder i hovedsak hvor formålet med behandlingen av opplysningene faller utenfor det som naturlig er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg eller administrere deg som bruker, eventuelt det du tidligere har akseptert gjennom interaksjon med oss på internett. Et samtykke kan du når som helst trekke tilbake

5. Sikring av personopplysninger

Vi har i vår behandling av dine personopplysninger stort fokus på sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av opplysningene.

Vi arbeider systematisk med å ivareta tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk, samt fra å bli ødelagt eller slettet. Vi vurderer fortløpende risikoen for svikt og avvik i våre sikkerhetssystemer og rutiner.

Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av [..] eller [..] som er vår IT-drift leverandør. Data lagres på sikre servere som tilfredsstiller alle standardkrav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til våre medarbeidere og samarbeidspartnere som har behov. De som har tilgang har signert taushetserklæring.

All elektronisk kommunikasjon som inneholder persondata er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL), som er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer.

6. Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger kan ved behov bli delt på tvers av Webmegling-kjeden, men kun der det er et behov for informasjonen for å yte de tjenester som du forespør eller det foreligger et berettigede behov for oss i å kontakte deg.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker i visse tilfeller databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi benytter oss i hovedsak av følgende databehandlere per i dag:

  • Google Analytics
  • Storm Marketing INC
  • Tawk.to

All behandling av personopplysninger som skjer selskaper i Webmegling-kjeden, våre samarbeidspartnere eller andre tredjeparter, skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Når det gjelder eventuell overføring av informasjon til tredjeparter i forbindelse med registrering av aktivitet ved bruk av våre nettsider og våre applikasjoner, vises det til eget punkt under om Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner.

Behandling av personopplysninger på vegne av våre kunder og brukere skjer innenfor EU/EØS-området. Personopplysninger lagres på servere i Norge. I noen tilfeller vil nettaktivitet på vår nettside kunne bli overført ut av EU via informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Se nærmere om dette i eget kapittel under. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne avtaler som inneholder EUs standardklausuler. Eventuell overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

Utlevering av personopplysninger kan også skje i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjon, oppkjøp, sammenslåing eller deling av vår virksomhet.

7. Cookies / Informasjonskapsler

Når du besøker nettsiden vår, registrerer vi informasjon om deg i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, og i noen tilfeller IP-adressen din. En cookie er en liten tekstfil som lagres i internminnet til nettleseren din.

Du kan lese mer om vår cookie-policy nedenfor.

8.Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har. For eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Andre typer personopplysninger (f.eks. informasjon gitt i forbindelse med henvendelser til oss og ved bruk av våre tjenester på nettsiden) vil gjerne ha et kortere lagringsbehov.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

9. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg eller utøvelse av andre rettigheter, kan rettes til vår behandlingsansvarlig (se kontaktdetaljer innledningsvis).

For å ta i bruk dine rettigheter bes du om å sende en epost til vår behandlingsansvarlig. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med vår behandlingsansvarlig (se kontaktdetaljer innledningsvis).

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med regelverket kan du også rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

10. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på våre nettsider etter kort tid.